Spolek mělnických občanů pro čistější ovzduší

Cílem spolku je dosáhnout zlepšení ovzduší v Mělníku a v části Blata především.

Pokud chcete činnost podpořit či získat další informace, napište na mail@smoco.cz.Vážení sousedé a spoluobčané!

V posledních dvou letech se stále častěji setkáváme s obtěžujícím zápachem, pocházejícím z výrobní činnosti společnosti Vibracoustic CZ s.r.o. se sídlem a výrobou na adrese Nad Jatkami 3562, Mělník. Jedná se o zápach, který je způsoben vulkanizačními dýmy a výpary, které vznikají při vulkanizaci gumy (pryže).

Na problém jsme upozornili a též požádali o pomoc při jeho řešení Město Mělník odbor životního prostředí, hygienickou stanici, podnět byl postoupen též České inspekci životního prostředí. Bohužel zatím jsme nezaznamenali konstruktivní přístup k problému. Dokonce jsme se setkali s názorem pracovnice ČIŽP, že se jedná o problém nevhodného umístění rodinných domů.

Náš názor je opačný, současný stav provozu podniku Vibracoustic CZ je v rozporu s územním plánem města Mělník. Areál podniku se nenachází v průmyslové zóně, ale v území smíšeném neobytném, v části, která přímo sousedí s územím obytným. Pro území smíšené neobytné platí regulativy regulačního plánu SN*.

*SN Smíšené neobytné území je univerzální území pro obchod, služby, administrativu, výrobu a sklady. V území není vyloučeno bydlení, ale bydlení se tato funkční plocha nepodřizuje. Přípustné funkce: Do území se mohou umísťovat stavby a zařízení občanského vybavení (stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, stavby pro služby, obchod, veřejné stravování, stavby pro dočasné ubytování, stavby pro tělesnou výchovu, stavby pro motorismus, stavby pro správu a řízení, stavby pro skladování, výjimečně jsou přípustné stavby pro průmysl a ostatní výrobu a zemědělství, pokud tyto nenarušují nebo nezatěžují sousedství ostatních provozoven. Rovněž lze v rámci zóny umísťovat bydlení. Podmíněně přípustné funkce: V rámci této funkční plochy je možné umísťovat stavby a zařízení místní i nadřazené technické infrastruktury. STAVBY A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ VYJMENOVANÁ JAKO VHODNÁ NEBO MOŽNÁ PRO UMÍSTĚNÍ V TÉTO ZÓNĚ JSOU NEPŘÍPUSTNÁ, POKUD SVÝM CHARAKTEREM, POČTEM, POLOHOU, MĚŘÍTKEM ČI ÚČELEM ODPORUJÍ VLASTNOSTEM A CHARAKTERU ÚZEMÍ.

Vibracoustic CZ se sice prezentuje jako nízkoemisní provoz a malovýroba, ale z principu výrobního procesu – převažující proces vulkanizace, se jedná o typický chemický průmysl doplněný o montáž dílů.


JAKÉ JSOU NAŠE HLAVNÍ VÝHRADY?

I) Stále častější výskyt obtěžujícího zápachu

Tento zápach je též indikátorem přítomnosti těkavých cizorodých látek, z nichž některé mohou být škodlivé.

II) Nepřítomnost filtrů těkavých látek

Výduchy provozu Vibracoustic CZ nemají instalované žádné filtry těkavých látek, ale pouze filtry prachových pevných částic.

Možný výkon instalované vzduchotechniky je 125 000 m3/hodinu, to mohou být až 3 miliony m3 denně, což umožňuje odvod významného množství škodlivin do ovzduší a jejich distribuci do životního prostředí.

III) Při vulkanizaci pryže vznikají vulkanizační dýmy a výpary běžně obsahující zdraví škodlivé látky včetně karcinogenů

Škodlivé dopady gumárenské výroby na zaměstnance jsou v odborné literatuře dobře dokumentovány, pracovníci v gumárenství jsou vystaveni prachu a výparům z procesu tvorby pryže a vulkanizace.

Potenciální expozice zahrnují N- nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, rozpouštědla a ftaláty. Vdechnutí je hlavní cestou expozice, i když pracovníci mohou mít také dermální expozici (např. Sloučeniny rozpustné v cyklohexanu). Existuje dostatek důkazů o karcinogenitě pracovních expozic lidí při výrobě pryže. Pracovní expozice v gumárenském průmyslu způsobují leukémii, lymfom a rakovinu močového měchýře, plic a žaludku. Rovněž byla pozorována pozitivní souvislost mezi pracovním vystavením v gumárenském průmyslu a rakovinou prostaty, jícnu a hrtanu. Vícečetné genetické a cytogenetické účinky pozorované u pracovníků zaměstnaných v gumárenství poskytují silné důkazy podporující genotoxicitu jako jeden z mechanismů pro pozorované zvýšení rizika rakoviny. Z důvodu složitosti a měnící se povahy expoziční směsi a možných interakcí mezi expozicemi v gumárenství je však pravděpodobné, že budou mít i další mechanismy.

Zatímco je zřejmé, že expozice některých činidel v gumárenství byla v průběhu času snížena, výsledky nedávných cytogenetických studií nadále vyvolávají obavy z rizika rakoviny. Pracovní expozice v gumárenském průmyslu jsou karcinogenní pro člověka – skupina 1. (zdroj monografie IARC)

IV) Vibracoustic CZ produkuje velké množství nebezpečných odpadů, které se každým rokem několikanásobně zvyšuje

Nárůst množství hlášených nebezpečných odpadů dle integrovaného registru znečištění ukazuje následující - do roku 2013 Vibracoustic CZ vyprodukoval 0 tun nebezpečného odpadu, v roce 2014 narostla produkce na 14,75 tun nebezpečného odpadu, rok 2015 již představoval produkci ve výši 52,6 tun nebezpečného odpadu, rok 2016 další růst na 187,42 tun nebezpečného odpadu. To je více než 3násobný nárůst oproti roku 2015 a 12násobný nárůst oproti 2014. Celkové množství v tunách – pro představu, hodnota je větší než například u podniku Spolana Neratovice v letech 2014 nebo 2012.

V) Projektovaná spotřeba těkavých organických látek VOC je v posudku Vibracoustic CZ uvedena v množství nad 15 tun ročně

Může to být 16, 18, 20, ale třeba také 100 tun ročně… Takto důležitý údaj by měl být k dispozici úřadům i občanům, neboť se od něj odvíjí některé další právní úpravy.

VI) Výrobní činnost společnosti Vibracoustic CZ je v rozporu s územním plánem města Mělník

Vibracoustic CZ se nenachází v průmyslové zóně, ale dle územního plánu města Mělník na území smíšeném neobytném, v části, která přímo sousedí s územím obytným.

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Z rozhovorů s obyvateli této oblasti máme informace, že je nás více, komu tento problém vadí. Proto jsme pro efektivnější řešení a jednání s úřady založili Spolek mělnických občanů pro čistější ovzduší SMOČO.

Spolek SMOČO má založeny webové stránky www.smoco.cz, kam budou doplňovány aktuální informace.

Pokud s námi sdílíte znepokojení nad danou situací a chtěli byste napomoci řešení problému například i podpisem při podávání našich podnětů úřadům nebo přímo členstvím ve spolku, prosím kontaktujte nás na uvedené emailové adrese mail@smoco.cz nebo info@smoco.cz

 

MVDr. Vlastimil Mrňák předseda spolku

Ing. Petra Nováková místopředsedkyně spolku

Dne 21.11.2017, Mělník